Xác định bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Hùng (thaibinh@gmail.com) nhập ngũ tháng 5/1971, tham gia chiến trường tháng 5/1972 tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Nguyên. Trong quá trình tham gia kháng chiến ông Hùng bị bệnh và được đơn vị cho điều trị tại Bệnh viện quân đội 111 Thanh Hóa.

Tháng 12/1975 ông xuất ngũ về địa phương và được hưởng chế độ bệnh binh. Năm 2008, do sức khỏe yếu ông đi khám bệnh và được kết luận ông bị bệnh “Đái tháo đường tuýp 2”. Nay, ông Hùng muốn biết ông có được hưởng chế độ đối với người nhiễm chất độc hóa học không? Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì bệnh binh được hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động. Vấn đề ông Hùng hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau: Do ông Hùng không nêu rõ trước đây ông mắc bệnh gì, bệnh ông mắc có được cơ quan giám định y khoa xác định là hậu quả của chất độc hóa học không, tỷ lệ mất sức lao động là bao nhiêu. Do vậy chúng tôi không thể trả lời rõ quyền lợi của ông. Ông Hùng cần tự đối chiếu trường hợp cụ thể của mình theo quy định tại điểm 7 (bệnh binh), điểm 8 (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), Mục A, Bảng số 1, ban hành kèm theo Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng để biết ông được hưởng chế độ gì, mức bao nhiêu. Vấn đề ông Phạm Văn Hùng băn khoăn là ông bị bệnh "Đái tháo đường tuýp 2" có được hưởng chế độ đối với người nhiễm chất độc hóa học hay không? Chúng tôi xin hướng dẫn ông như sau: Theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin, tại Khoản 13, Điều 1 quy định bệnh đái tháo đường type 2 (tuýp 2) là loại bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin. Để xác định được bệnh đái tháo đường ông Hùng đang mắc có phải là hậu quả hay biến chứng liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học trong thời gian ông hoạt động kháng chiến hay không cần phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên kết luận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT. Nếu bệnh ông Hùng đang mắc là do phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin thì ông được hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại Mục I, Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 7/4/2009 sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì hồ sơ và trình tự lập hồ sơ được quy định như sau: Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp. Căn cứ để cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm: - Bản khai cá nhân. - Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến sau: Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường. - Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. - Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã thành phần gồm đại diện: Đảng ủy; UBND; Hội đồng nhân dân; các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (nếu có), Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Biên bản phải có chữ ký và dấu của Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Trách nhiệm và trình tự lập hồ sơ - Người hoạt động kháng chiến hoặc thân nhân của họ lập bản khai cá nhân kèm một trong các giấy tờ chứng minh đã tham gia kháng chiến và Biên bản Giám định bệnh tật của Hội đồng y khoa cấp tỉnh chuyển đến UBND cấp xã. - UBND cấp xã có trách nhiệm: Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất học hóa học hoặc thân nhân của họ về tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện tại của người hoạt động kháng chiến trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xã; xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kể cả đối với quân nhân, công an nhân dân hoặc cán bộ đang tại ngũ hoặc công tác; Niêm yết công khai danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước khi Hội đồng xác nhận người có công cấp xã họp 15 ngày. Hội đồng xác nhận người có công cấp xã họp để xem xét từng trường hợp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; UBND cấp xã chuyển các giấy tờ trên kèm danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Kiểm tra, lập danh sách người người bị mắc bệnh, tật quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trình UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với người đủ điều kiện; Chuyển danh sách những người đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm các giấy tờ về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. - Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp và lập phiếu trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.