WB: VIỆT NAM CẦN TIẾP TỤC CẢI THIỆN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Sau 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu Chính phủ đã có sự phát triển cả về quy mô và tính thanh khoản, đóng vai trò then chốt để phát triển thị trường vốn. Tuy nhiên, theo các chuyêng gia quốc tế, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hoạt động của thị trường quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa, để phát triển thị trường bền vững.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/dong-chay-cua-tien/2019/12/wbviet-nam-can-tiep-tuc-cai-thien-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu/278980