WB và sáng kiến thu hồi tài sản tham nhũng

    Gốc

    Theo ước tính, tổng số tiền nhận hối lộ hàng năm có thể tương đương với 20 - 40% tổng viện trợ phát triển chính thức (ODA)...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=51ae31004aa57e&page=category