VXB: SCIC tiếp tục đăng ký bán hơn 2 triệu cp

Trong thời gian từ 12/03 đến 20/03/2015, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp tục đăng ký bán 2,014,626 cp, tương đương 49.76% vốn của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (HNX: VXB). Trước đó SCIC đã không bán được cp nào của VXB.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Mã chứng khoán: VXB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,014,626 CP (tỷ lệ 49.76%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thanh Thủy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,014,626 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/03/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/03/2015.

Thiên Minh