Vượt mốc nước có thu nhập thấp

Mục tiêu tổng quát do Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm (2001-2010) đề ra là Việt Nam sẽ thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp vào năm 2010. Căn cứ vào kết quả thực hiện 5 năm (2001-2005), Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra thực hiện mục tiêu đó sớm hơn (có thể vào năm 2009 và sớm hơn nữa).