Vùng 4 Hải quân tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2024

Ngày 25-2, các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 đã tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới trên địa bàn Quân khu 5 về học tập, huấn luyện tại đơn vị.

Tiểu đoàn 864, Lữ đoàn 101 biên chế chiến sĩ mới về các đại đội.

Tiểu đoàn 864, Lữ đoàn 101 biên chế chiến sĩ mới về các đại đội.

Năm 2024, Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện gần 3.000 chiến sĩ mới đến từ 12 tỉnh, thành phố. Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tuyển chọn và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024; các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, kiện toàn tổ chức biên chế, tập huấn 100% cán bộ và chuẩn bị chu đáo mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập gắn với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho chiến sĩ mới...

Chiến sĩ mới về đơn vị.

Ngay sau khi tiếp nhận, chỉ huy các đơn vị đã gặp gỡ, động viên, nắm tình hình chiến sĩ mới; giới thiệu khái quát về đơn vị, khu vực, phạm vi đơn vị đóng quân; quán triệt sơ bộ các quy định để chiến sĩ mới nắm tình hình, cùng với đó, tiến hành rà soát hồ sơ lý lịch, nắm chất lượng chính trị, tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh gia đình của các chiến sĩ...

Hoạt động tiếp nhận chiến sĩ mới của các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân diễn ra đến hết ngày 27-2.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/vung-4-hai-quan-tiep-nhan-chien-si-moi-nam-2024-3427335/