VPK: Lãi hơn 9 tỷ đồng trong 9 tháng

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE) thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2010 (số liệu chưa kiểm toán).

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 55,67 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 149,03 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,73 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 9,33 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 341 đồng, EPS 9 tháng đạt 1.166 đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 93,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 825 đồng. Năm 2010, VPK thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng.