VPBank: Đặt kế hoạch 1,110 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất 2013

Theo báo cáo thường niên 2012, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đặt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất đạt 1,110 tỷ đồng trong năm 2013.

Các chỉ tiêu khác như tổng tài sản 120,000 tỷ đồng, huy động từ khách hàng 81,230 tỷ đồng. Cho vay khách hàng 47,974 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. ROE là 12%.

Mục tiêu tài chính năm 2013 của VPBank

(Đvt: Tỷ đồng)

Được biết, năm 2012, VPBank đạt lãi trước thuế 853 tỷ đồng, lãi ròng hơn 643 tỷ đồng . Lượng tiền huy động từ khách hàng hơn 59,514 tỷ đồng. Cho vay khách hàng 36,523 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng đã tăng 24% so với năm 2011 lên 102,576 tỷ đồng.

Thanh Nụ (Vietstock)

ffn