Vốn huy động: Maritime Bank đạt gần 10.000 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo báo cáo tình hình kinh doanh đến ngày 27/5/2008 của Maritime Bank, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đã đạt 131,3 tỷ đồng, bằng 54,7% so với lợi nhuận cả năm 2007.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=68948