Với Đảng, mùa xuân

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đã thành thông lệ, từ hơn nửa thế kỷ nay, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân, đồng bào dõng dạc tuyên bố với toàn thế giới nước Việt Nam độc lập tại vườn hoa Ba Đình lịch sử vào ngày 2-9-1945, cứ mỗi lần Tết đến, xuân về, cả dân tộc ta lại mừng xuân – mừng Đảng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/1/179518