Vợ con nhà khoa học Viện V-KIST đều được Nhà nước hỗ trợ

(VIetQ.vn) - Vợ các nhà khoa học Viện V-KIST được hỗ trợ lương hàng tháng; còn con của họ được hỗ trợ học phí..

Bộ KH&CN đang dự thảo trình Chính phủ ban hành Quy chế Tài chính của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST).

Theo đó, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vợ con các nhà khoa học ở Viện V-KIST được hưởng ưu đãi

Kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước đảm bảo trong 10 năm đầu kể từ khi thành lập Viện, được xây dựng trong dự toán ngân sách hàng năm của Viện. Viện là đơn vị sự nghiệp công lập, được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên trong thời gian 10 năm kể từ khi thành lập và được giao quyền tự chủ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Từ năm thứ 11 trở đi, Viện hoạt động theo quy định chung đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Viện thực hiện chế độ kế toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dự toán và quyết toán hàng năm với Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện được xây dựng trên cơ sở Quy chế quản lý tài chính, là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu của Viện, thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng và thảo luận công khai, minh bạch trong toàn Viện và được trình Hội đồng Viện thông qua trước khi Viện trưởng phê duyệt.

Đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được giao tự chủ, Viện được quyền quyết định mức chi tiêu, sử dụng và điều hành một cách hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và công việc cụ thể. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Nhà nước đặt hàng được thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

Thu nhập của công chức, viên chức, cán bộ nghiên cứu, người lao động hợp đồng của Viện.

Công chức, viên chức, người lao động hợp đồng của Viện được hưởng các khoản thu nhập thường xuyên hàng tháng theo công thức Thu nhập hàng tháng gồm: Lương và phụ cấp lương và phụ cấp ưu đãi.

Theo đó, lương của Viện trưởng V-KIST có thể lên tới 100 triệu/tháng.

Người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ không thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ chi phí thuê chỗ ở theo chế độ nhà công vụ. Mức hỗ trợ thuê nhà không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Chủ tịch Viện và các chức danh lãnh đạo của Viện được sử dụng xe ô tô trong thời gian làm việc tại Viện theo quy định đối với lãnh đạo cấp bộ.

Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện được hỗ trợ 50% học phí toàn niên học từ cấp bậc mầm non đến phổ thông trung học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế tại Việt Nam, nhưng mức hỗ trợ cho một người con tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Vợ hoặc chồng đi theo cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện khi chưa có việc làm được hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng không quá 2 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Viện được tự quyết định việc sử dụng kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế tài chính của Viện; trường hợp cần thiết đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tài chính của Viện đảm bảo phù hợp với thực tế.

Thu Hà