VNR dự kiến tăng vốn lên 1,008 tỷ đồng trong quý 2

(Vietstock) - HĐQT Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua phương án phát hành 33,609,220 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong quý 2/2011.

Nguồn thực hiện chia từ thặng dư vốn cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm 31/12. Kết thúc đợt phát hành, VNR sẽ tăng vốn điều lệ từ 672.18 tỷ đồng lên 1,008 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh, HĐQT VNR sẽ trình Đại hội thông qua một số chỉ tiêu như sau: - Doanh thu phí nhận: 1,320 tỷ đồng - Doanh thu phí giữ lại: 450 tỷ đồng - Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác: 260 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 295 tỷ đồng - Cổ tức năm 2011 dự kiến: 15% (Cổ tức dự kiến chia theo số cổ phiếu sau phát hành bổ sung vốn theo phương án trình ĐHĐCĐ)