VNPT tích cực trong công tác phòng chống thiên tai trên biển

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Ngày 21/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 137/2007/QĐ- TTg phê duyệt Đề án Tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển giao Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách chung việc triển khai thực hiện đề án....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=13014