VND: Báo cáo tình hình sử dụng 550 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect (VND-HNX) vừa báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2010.

Theo đó, năm 2010, VND đã phát hành 54,999 triệu cổ phiếu, chiếm 99,998% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, trong đó 39.999.160 cổ phiếu chào bán cho cổ đông, 14.999.509 cổ phiếu trả cổ tức và 331 cổ phiếu lẻ từ trả cổ tức được công ty mua làm cổ phiếu quỹ. Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu đạt 549,99 tỷ đồng, trong đó, 399,99 tỷ đồng thu được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông và 149,998 tỷ đồng thu từ kết chuyển trả cổ tức bằng cổ phiếu. Số tiền trên đã được VND cân đối sử dụng cho các mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành (200 tỷ đồng), đầu tư tự doanh (200 tỷ đồng), mở rộng hoạt động môi giới và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động nghiệp vụ khác (149 tỷ đồng). VND cho biết, việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với mục đích và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị.