VKP giải trình lỗ quý 1/2010

CTCP Nhựa Tân Hóa (HOSE: VKP) giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 với doanh thu thuần đạt 53.9 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2009 và lợi nhuận trước thuế âm 4.4 tỷ đồng.

Về yếu tố doanh thu: Doanh thu quý 1 giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương số tiền âm 9.96 tỷ đồng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm tăng cao, giảm khả năng cạnh tranh. Chi phí sản xuất: Doanh thu quý 1 giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó chi phí giá thành giảm chỉ 14% so với quý 1/2009. Chi phí giá thành tăng 2% so với cùng kỳ năm trước là một trong những nguyên nhân làm cho quý 1 lỗ tới 4.4 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng bởi yếu tố giá nguyên vật liệu đầu vào trong thời điểm cuie năm 2009 và đầu năm 2010. Sự biến động liên tục giá của các nguyên vật liệu đầu vào theo chiều hướng tăng làm giá thành sản phẩm tăng. Sự cạnh tranh của thị trường bao bì trong và ngoài nước đòi hỏi công ty phải có những biện pháp phù hợp để giữ được thị trường nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giữ được khách hàng công ty vẫn chưa điều chỉnh được giá bán tương ứng với giá nguyên vật liệu đầu vào. Ngoài các nguyên nhân trên một yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến việc tăng chi phí giá thành quý 1 năm 2010 là do đưa máy móc thiết bị đầu tư mới vào sử dụng làm tăng chi phí khẩu hao từ 1.83 tỷ đồng quý 1/2009 lên 3.67 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 1/2010 tăng hơn quý 1/2009 là 2.56 tỷ đồng tăng hơn 153% so với cùng kỳ năm 2009, là do mức lương trung bình tăng, chi phí tiền thuê đất tại nhà máy Long An đưa vào sử dụng, chi phí xăng dầu dùng cho xe đưa rước công nhân viên làm việc tại nhà máy Long An. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đặc biệt đến việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí tiền điện, nước, lương nhân viên tại nhà máy. Chi phí tài chính: Chi phí tài chính quý 1/2009 là 3.37 tỷ đồng trong quý 1/2010 tăng 1.89 tỷ đồng, tăng 56%. Nguyên nhân chủ yếu là mức lãi suất ngân hàng tăng từ 12% năm lên 13.9% năm đối với khoản vay ngắn hạn, từ 6% năm lên 6.5% năm đối với các khoản vay ngoại tệ. Ngoài ra, chi phí lãi vay trung dài hạn đối với các khoản vay đầu tư máy móc thiết bị hiện nay đã hết trong giai đoạn đầu tư nên chi phí lãi vay này không tiếp tục vốn hóa làm tăng chi phí lãi vay phát trong kỳ là 2.46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm 16%, chi phí giá thành tăng 2%, chi phí bán hàng tăng 589%, chi phí tài chính tăng 56%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 153% so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân dẫn đến lỗ quý 1/2010 tới 4.4 tỷ đồng.