Vĩnh Long: Thực hiện 36 cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính ở 37 đơn vị trong quý III.

Ngành đã kết thúc 32 cuộc ở 37 đơn vị, phát hiện có 16 đơn vị vi phạm các qui định về quản lý tài chính hơn 8,3 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước 383,6 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 25 cá nhân có sai phạm; ban hành 11 quyết định kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Đến nay, đã thu hồi 342 triệu đồng (đạt 89,3%). Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý thu chi tài chính theo đúng qui định của pháp luật hơn 8 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh 14 cá nhân trong công tác quản lý sau thanh tra.

Về thanh tra chuyên ngành, toàn ngành đã triển khai thực hiện 213 cuộc thanh tra, kiểm tra ở 1.848 tổ chức cơ sở. Trong đó, thành lập đoàn thanh tra 32 cuộc ở 229 đơn vị cơ sở, kiểm tra độc lập 181 cuộc ở 1.619 đơn vị cơ sở, hộ gia đình cá nhân. Phát hiện 654 cơ sở, cá nhân có sai phạm, trong đó nhắc nhở 143 cơ sở và cá nhân. Ban hành 511 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Phương Hiếu