Vinataba hoàn thành cơ bản đề án tái cơ cấu

Ngày 14/04, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã ra mắt Công ty mẹ – công ty con: Công ty Thuốc lá Sài gòn trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Sự kiện này đánh dấu việc Vinataba đã hoàn thành cơ bản việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lễ ra mắt Công ty mẹ – Công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt Nam… trong thời gian qua Vinataba đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án Tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả. Đến nay, Vinataba đã hoàn thành về cơ bản các nội dung của Đề án, trong đó đã hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Mô hình các công ty thuốc lá điếu sau tái cơ cấu gồm: Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long; các công ty Thuốc lá Đồng Tháp, An Giang, Cửu Long, Bến Tre và Long An về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Sau gần hai năm triển khai, đề án Tái cơ cấu đã phát huy tính hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Năm 2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận đều tăng trưởng 13%. Doanh thu đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp ngân sách đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV. Sau khi tái cơ cấu, các công ty đã được tham gia vào một s