Việt Nam nên tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- "Trong năm 2009, kinh tế thế giới chắc chắn sẽ không thoát khỏi tình trạng suy thoái, vì vậy Việt Nam không thể quá kỳ vọng, trông chờ vào nhu cầu bên ngoài (xuất khẩu), mà phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nội địa"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=120341