Việc còn lại là của các quận, huyện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù đã có phương án cụ thể và sự chỉ đạo sâu sát của thành phố nhưng đến nay, Hà Nội vẫn còn 4 điểm trường chưa tách cấp và 275 hộ dân trong khuôn viên trường học chưa thực hiện việc di dời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=71867