VIỆC CẦN LÀM ĐỂ NÂNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Lấy ý kiến hoàn thiện Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức. Bộ Nội vụ đã đưa ra đề xuất về trả lương theo năng lực chứ không theo thâm niên cho giáo viên nói riêng và công chức nói chung.