Viagra giá 2.500 đồng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Nhằm bán được nhiều "thần dược", Lập trực tiếp đi giới thiệu sản phẩm đến từng khách vãng lai, nhất là tại các bến xe, bến tàu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/ANPL/42766/default.aspx