Vi phạm hơn 42,6 nghìn tỷ đồng

Là tổng số tiền mà toàn ngành Thanh tra phát hiện qua việc triển khai 2.092 cuộc thanh tra hành chính và 74.578 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong quý III/2016.

Chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, 30 đối tượng

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 42,6 nghìn tỷ đồng, 347 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 33,9 nghìn tỷ đồng và 43 ha đất (đã thu hồi hơn 2,1 nghìn tỷ đồng); đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, 304 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 436 tập thể, cá nhân; ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, 30 đối tượng.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ thực hiện 29 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra gồm: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh; chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Đồng thời đang tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 11 kết luận thanh tra và tiến hành 15 cuộc thanh tra.

Qua kết luận 3 cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 8,3 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 3,2 nghìn tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, 18 đối tượng.

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra 760 kết luận thanh tra, thu hồi 316 tỷ đồng (đạt 47%), 29 ha đất (đạt 33%); xử lý hành chính 251 tổ chức, 634 cá nhân, đã khởi tố 6 vụ và 9 đối tượng.

Tiếp hơn 90 nghìn lượt công dân

Trong quý, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 90.784 lượt công dân với 45.170 vụ việc (tăng 13,4%); có 1.202 đoàn đông người (tăng 0,8%); xử lý 38.329 đơn đủ điều kiện trong tổng số 60.144 đơn đã tiếp nhận; có 9.608 đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC) với 8.585 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, trong đó Thanh tra Chính phủ đã xử lý 1.116 đơn trong tổng số 3.674 đơn đã tiếp nhận. Phát hành 583 văn bản hướng dẫn công dân KN và 232 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết; các bộ, ngành, địa phương đã xử lý 37.213 đơn thư trong tổng số 56.470 đơn tiếp nhận.

Qua phân loại có 9.512 đơn với 8.489 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước. Kết quả, đã giải quyết 5.490 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt 64,4%, trong đó Thanh tra Chính phủ ban hành 10 báo cáo, kết luận gửi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN, TC; thường xuyên kiểm tra đôn đốc phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết, đặc biệt là các đoàn đông người. Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 5.480 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt 64,6%.

Qua thanh tra, giải quyết KN, TC đã phát hiện 14 vụ, 24 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong quý, có 3 trường hợp người đứng đầu (Hòa Bình 1 người, Tây Ninh 2 người) bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 1 người.

Qua công tác giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 16 tỷ đồng, 3 ha đất; trả lại quyền lợi cho 348 người, kiến nghị xử lý 177 người (đã xử lý 78 người).

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 522/528 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP, đạt tỷ lệ 98,86%; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Gắn với thanh tra đột xuất

Trong thời gian tới, theo Thanh tra Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng công tác thanh tra năm 2017 và hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo.

Tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016; tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư KN, TC; thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 33 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân và nghị định hướng dẫn thi hành, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng.

Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước; phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC.

Bên cạnh đó, phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc đông người, vượt cấp. UBND các cấp chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người lên Trung ương khiếu kiện.

Tăng cường kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về KN, TC cũng như các trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối…

Lê Nguyên