VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG CÓ ĐÓI NGHÈO

    Khẳng định giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên để công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phong trào 'thoát nghèo, làm giàu' đạt được kết quả cao hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới vẫn cần nhận diện rõ các hạn chế và nguyên nhân để khắc phục. Đây cũng là trọng tâm của Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 diễn ra sáng 11/12 tại Văn phòng Chính phủ.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2020/12/vi-mot-viet-nam-khong-co-doi-ngheo/509846