VGS: Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất quý II năm 2009

Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS):

* File đính kèm