Về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

Nghị định 169 của Chính phủ quy định việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.