Về đích sớm, ai cũng có lợi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ở các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch năm 2007 trước thời hạn đều thể hiện rõ vai trò của Công đoàn cơ sở - tạo chất men khuyến khích CB-CNV thi đua...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/208532.asp