VCSC bị khiển trách vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch

Tháng 10/2016 VCSC đã có 04 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán đã thực hiện trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và 03 lần sửa trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/11/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 104/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) do trong tháng 10/2016 đã có 04 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán đã thực hiện trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và 03 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán đã thực hiện trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.