VCS lãi quý III tăng 50%, 9 tháng hoàn thành 95% kế hoạch năm

9 tháng đầu năm 2016, VCS đạt hơn 563,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 76% so với cùng kỳ. Như vậy công ty đã hoàn thành 94,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

CTCP Đá Thạch anh Cao cấp VCS (mã VCS - HNX) công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 767,59 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu xuất khẩu và doanh thu bán nguyên liệu vật liệu, phụ tùng tăng. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty tăng 15,2% so với cùng kỳ do số lượng sản phẩm bán ra tăng. Tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn tỷ lệ tăng doanh thu chủ yếu do phần thuế nhập khẩu được hoàn của kỳ này ít hơn cùng kỳ năm trước (quý III/2016 là 188,2 triệu đồng, còn quý III/2015 là hơn 4 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp quý III/2016 của VCS đạt 248,89 tỷ đồng, tăng 13,69%. Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần giảm từ 32,46% (quý III/2015) xuống 32,16% (quý III/2016).

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 đạt gần 5 tỷ đồng, giảm 17,8% so với cùng kỳ, trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 81,35%, cổ tức lợi nhuận được chia là hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh và lãi chênh lệch tỷ giá giảm 69,38%.

Chi phí tài chính kỳ này của công ty giảm 78% và đạt hơn 13,2 tỷ đồng do dư nợ vay của công ty giảm nên chi phí lãi vay giảm 39,83% và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 96,86%.

Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm 2,7 tỷ đồng do phần lãi được chia từ CTCP Chế tác đá giảm và do quý III/2016 phát sinh khoản loại trừ phần cổ tức được chia khi hợp nhất báo cáo tài chính số tiền là hơ 2,04 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 26,4% chủ yếu do là do một phần chi phí marketing giảm và chi phí dịch vụ mua ngoài như cước vận chuyển, phí THC, phí chứng từ,... phục vụ cho hoạt động bán hàng xuất khẩu giảm.

Kết quả, VCS lãi trước thuế quý III/2016 hơn 204,4 tỷ đồng, tăng 60,8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt hơn 170 tỷ đồng, tăng 50,6% so với quý III/2015.

VCS lãi quý III tăng 50%, 9 tháng hoàn thành 95% kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, VCS đạt hơn 563,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 76% so với cùng kỳ. Như vậy công ty đã hoàn thành 94,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Lãi sau thuế 9 tháng đầu năm của công ty đạt hơn 467,7 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.