VCB: 24/11 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2014

Ngày 17/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 1056/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã CK: VCB) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2014

- Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Thời gian họp: 26/12/2014

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 19 – Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Nội dung họp dự kiến:

+ Thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Gia Nguyên