Vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứng đủ 5 điều kiện

Nội dung nổi bật được nêu trong Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ.

Nghị định này quy định chi tiết Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Quỹ.

Quỹ thực hiện chức năng cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức. Một là cho vay trực tiếp đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn. Hai là cho vay gián tiếp đối với DNNVV thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

Theo Nghị định này, DNNVV được vay vốn từ Quỹ khi có đủ 5 điều kiện sau:

Một là được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 02 tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng

Hai là chủ sở hữu doanh nghiệp phải có nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh

Ba là có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi

Bốn là đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay

Năm là đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh

Nghị định 39/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Nguyệt Minh