Vạn Ninh: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học

  Báo Khánh Hòa
  23 liên quanGốcKhánh Hòa

  Từ ngày 23 đến 30-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc các trường học trên địa bàn huyện.

  Các học viên được quán triệt Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản liên quan; một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm; kết quả năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

  HOÀI DUY

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202208/van-ninh-boi-duong-chinh-tri-he-cho-can-bo-quan-ly-giao-vien-nhan-vien-cac-truong-hoc-8260837/