"Văn hóa tộc người đang bị mai một"

    Gốc

    ND - Từ thực tế của một tỉnh miền núi phía bắc, nơi có số tộc người và cộng đồng các dân tộc thiểu số đông vào hàng đầu trong cả nước, nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin Hà Giang chia sẻ với chúng tôi không ít băn khoăn, qua một cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105380&sub=79&top=43