Vận động 10 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Trong tám tháng đầu năm 2009, tỉnh Bạc Liêu vận động được gần 7,2 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo; trong đó, cấp tỉnh gần bốn tỷ đồng; huyện, thị xã hơn 1,1 tỷ đồng; xã, phường, thị trấn hơn hai tỷ đồng.

    Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã xây dựng 119 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá từ bảy đến 15 triệu đồng. Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào vận động Quỹ Vì người nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2009 đạt 10 tỷ đồng.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=156252&sub=130&top=37