Vấn đề càng “nóng”, càng cần phải công khai

    Gốc

    “Đề nghị Quốc hội cần công khai báo cáo giám sát về việc đền bù, giải phóng mặt bằng..., vì đây là vấn đề “nóng” hơn cả chuyên đề giám sát việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.24858.qdnd