Vẫn còn tình trạng lãng phí cản trở sự phát triển của đất nước

Thảo luận tại Tổ, các Đại biểu Quốc hội đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dù đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối. Nhiều Đại biểu băn khoăn nếu không nhận diện và xử lý triệt để thì lãng phí sẽ tạo ra lực cản đối với sự phát triển của đất nước.

Nhiều Đại biểu cũng đã bày tỏ lo ngại khi tình trạng lãng phí diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội và ở nhiều địa phương, trong đó đáng chú ý là lãng phí trong quản lý tài sản công.

Không chỉ lãng phí tài sản công, mà lãng phí các nguồn lực của nhà nước cũng là vấn đề lớn mà nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đến nay, vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Từ lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội dẫn đến lãng phí niềm tin của nhân dân.

Các địa biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thcần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm bằng các chính sách cụ thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Trần Tiến - Mỹ Hạnh - Hoàng Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/van-con-tinh-trang-lang-phi-can-tro-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-223201.htm