Vẫn có nhiều sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính

(HNM) - Sáng 25-6, đoàn kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của TP đã kiểm tra đột xuất tại UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Kết quả cho thấy, UBND xã chưa công bố danh mục TTHC đang thực hiện tại đơn vị theo Quyết định số 4494/QĐ-UBND của UBND TP ban hành ngày 31-8-2009; chưa thực hiện giải quyết theo cơ chế "một cửa" đối với TTHC thuộc lĩnh vực địa chính (vẫn tiếp nhận trực tiếp tại phòng chuyên môn). Việc lưu giữ, sắp xếp hồ sơ chứng thực còn lộn xộn, yếu kém; ghi chép sổ sách chưa đầy đủ thông tin chi tiết theo yêu cầu. Đặc biệt, việc quản lý nhà nước đối với công tác địa chính còn nhiều thiếu sót, không đáp ứng yêu cầu. Thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân còn chậm so với quy định... Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Tân Triều nghiêm túc chấn chỉnh những thiếu sót mà đoàn đã nêu ra, gửi báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 3-7-2010.