Văn bản mới nhận từ ngày 13 đến 18-1 (phần 1)

Về chính sách tiền tệ, bảo đảm hoạt động ngân hàng; nhập khẩu gỗ nguyên liệu; trợ cấp cho nhà giáo; chuẩn hộ nghèo, cận nghèo mới; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động; chế độ bảo hiềm cháy nổ...

CT 01/CT-NHNN ngày 15-1: T ổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014.

CT 01/CT-BYT ngày 10-1: Bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

TT 01/2014/TT-BCT ngày 15-1: Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.

CT 02/CT-BTTTT ngày 14-1: Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

CV 02/BHXH-CSXH ngày 2-1: Đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

QĐ 02/2014/QĐ-UBND TP ngày 13-1: Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020.

TT 02/2014/TT-NHNN ngày 7-1: Quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc hỏng.

QĐ 03/2014/QĐ-UBND TP ngày 14-1: Ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015.

NĐ 03/2014/NĐ-CP ngày 13-1: Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

QĐ 04/2014/QĐ-UBND TP ngày 14-1: Ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 - 2015.

QĐ 04/2014/QĐ-TTg ngày 14-1: Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

QĐ 05/2014/QĐ-TTg ngày 15-1: Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

TT 36/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo.

TT 37/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện.

TT 38/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện.

TT 39/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện.

TT 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.

TT 41/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi.

TT 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-12: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực.

QĐ 57/2013/QĐ-UBNDTP ngày 10-12: Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn TPHCM.

QĐ 60/2013/QĐ-UBND HN ngày 22-12: Sửa đổi, bổ sung Quyết định 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QĐ 99/QĐ-TTg ngày 14-1: Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”.

QĐ 109/QĐ-TTg ngày 15-1: Thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

QĐ 115/QĐ-TTg ngày 16-1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhiền đến năm 2030.

QĐ 202/QĐ-BCT ngày 8-1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

QĐ 208/QĐ-UBND TP ngày 13-1: Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

CV 211/BGDĐT-VP ngày 13-1: Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

TTLT 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31-12: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

TT 220/2013/TT-BTC ngày 31-12: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

CV 397/BTC-HCNS ngày 9-1: Xử lý ngân sách cuối năm 2013 và đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn 2014 của các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)

CV 10147/QĐ-BCT ngày 31-12: Phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

Còn tiếp...