Văn bản mới đến ngày 5-7 (phần 1)

(PLO) Bao gồm các nội dung về thi hành Luật phòng, chống thiên tai; quy hoạch TP HCM; truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non; quy định về tỷ lệ tổn thương, bệnh nghề nghiệp...

Thông tư 03 /2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010NĐ-CP.

Thông tư 04 /2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Thông tư 14 /2014/TT-BKHCN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch 21 /2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH sửa đổi quy định về tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 23 /2014/TT-BGTVT về sửa đổi bổ sung TT18/2013/TT-BGTVT về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô…

Quyết định 38 /2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Thông tư 76 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư 77 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướcNghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Thông tư liên tịch 82 /2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X tại Việt Nam.

Thông tư 84 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Thông tư liên tịch 86 /2014/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhanh NH nước ngoài cho DN bảo hiểm nhân thọ.

Thông báo 249 /TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Quyết định 933 /QĐ-BTTTT về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTTTT đến hết ngày 31-12-2013.

Quyết định 1054 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định 1061 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.

Quyết định 1065 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo 1576 /TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014.

Công văn 2301 /BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội về hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non.

Công văn 2350 /BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn về đóng - hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi.

Quyết định 2369 /QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công đơn vị được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn về an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

Quyết định 5956 /QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp nặng - hóa chất tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh" do JICA, Nhật Bản tài trợ.

Còn tiếp...