VAMC được NHNN cho mua nợ xấu theo giá thị trường

(Công lý) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty VAMC.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 618/QĐ-NHNN phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty VAMC).

Quyết định này quy định cụ thể, chi tiết phạm vi, đối tượng, điều kiện đối với các khoản nợ xấu mua theo giá thị trường; Nguyên tắc, trình tự thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường; Nguyên tắc xác định giá mua nợ; Nguồn vốn sử dụng để mua nợ theo giá thị trường; Xử lý các khoản nợ xấu đã mua. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2016.

Theo số liệu của VAMC, tính từ 2013 đến 31/12/2015 VAMC đã thực hiện mua được 24.512 khoản nợ tương ứng với 243.335 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua là 207.909 tỷ đồng của 41 tổ chức tín dụng.

Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2015, VAMC đã phối hợp với tổ chức tín dụng thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng (bao gồm thu từ bán nợ/bán TSBĐ…); trong đó, VAMC đã phối hợp thực hiện bán nợ đạt 2.956 tỷ đồng.