Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc: Đẩy mạnh công tác dân tộc, tôn giáo năm 2012

Theo bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo tới Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2012.

Theo đó, về công tác Dân tộc, Ban Thường trực đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức vận động đồng bào các dân tộc hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mặt trận các cấp cần phối hợp với UBND, các sở, ban, ngành thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về "Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những ngày lễ hội truyền thống của các dân tộc và ngày hội văn hóa các dân tộc tại các địa phương.

Về công tác Tôn giáo, Ban Thường trực đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp cần phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ theo quy định của pháp luật. Phối hợp, hướng dẫn các tôn giáo ở địa phương tăng cường tuyên truyền về biển, đảo và nêu cao tinh thần dân tộc, ý thức bảo vệ độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trong chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

Đồng thời, vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

Viết Hà

Email Print Góp ý