Ủy ban Dân tộc và Hội nông dân Việt Nam tăng cường phối hợp giai đoạn 2021-2025

  Chiều 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Hội nông dân Việt Nam tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

  Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

  Trong giai đoạn 2013 - 2020, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm, hai cơ quan đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết. Từ đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần bồi đắp niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, với Nhà nước, tiếp tục xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Thông qua hình thức buổi sinh hoạt tại chi Hội, câu lạc bộ nông dân, các thôn bản, cụm dân cư… các cấp hội nông dân đã lồng ghép tuyên truyền và triển khai nhiều mô hình điểm về xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi và thực hiện hoạt động hỗ trợ nông dân về vật tư, phân bón, vốn phát triển kinh tế trên địa bàn. Đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trọng tâm là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đặc biệt là phòng ngừa và đấu tranh trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

  Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam - Lương Quốc Đoàn, cho biết: Về phía hội nông dân sẽ chỉ đạo quyết liệt giao cho đơn vị chuyên môn và 1 đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo để xây dựng một kế hoạch, đã phối hợp phải làm dù làm nhưng vẫn phải có kết quả. Hội Nông dân là tổ chức chính trị xã hội, với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nguồn hỗ trợ, phối hợp này vừa là thực hiện chức năng cũng vừa tạo điều kiện về nguồn lực để Hội Nông dân Việt Nam tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng của mình.

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn ký kết CTPH công tác giai đoạn 2021-2025.

  Nhấn mạnh đến Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa hai cơ quan trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, 2 cơ quan xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết: Trong 2 năm đầu chương trình phối hợp cần tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp với các chương trình các mô hình, và trong các năm thứ 3 và thứ 4 trở đi thì vẫn chú trọng tiếp tục tuyên truyền. Chỉ có tuyên truyền mới làm thay đổi nhận thức và thông qua các mô hình để người dân nhìn thấy nhất là như thế là đúng và tuyên truyền bằng trực quan thì chắc chắn sẽ thành công mong muốn các đồng chí tiếp tục dốc sức phối hợp chặt chẽ, tham mưu đầy đủ, kịp thời để chúng ta có chương trình tổng thể và có kế hoạch từng năm hiệu quả nhất

  Trong giai đoạn 2021-2025, 2 bên nhất trí tăng cường triển khai nhiều hoạt động trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, Ủy ban Dân tộc tiếp tục tham mưu phối hợp thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Về phía Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các ngành liên quan, tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung các dự án thành phần của Chương trình tới hội viên hội nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, thúc đẩy các hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Xây dựng, tôn vinh hội viên điển hình tiến tiến có sức lan tỏa để nhân rộng./.

  Tin, ảnh: KC

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/van-hoa-vung-sau-vung-xa-bien-gioi-hai-dao-vung-dan-toc-thieu-so/uy-ban-dan-toc-va-hoi-nong-dan-viet-nam-tang-cuong-phoi-hop-giai-doan-2021-2025-593974.html