Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Bạn Nguyễn Lê Minh Tâm (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội): Trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức thì những đối tượng nào được ưu tiên và số điểm ưu tiên được tính thế nào?

- Theo điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ - CP, ngày 15.3.2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì: Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức: Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19.8.1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc kết quả xét tuyển theo quy định.