Ưu tiên triển khai DVC lĩnh vực có nhu cầu giao dịch lớn

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2016, TP Hà Nội triển khai 37 nhóm dịch vụ công ( DVC) cấp độ 3 và một số cấp độ 4 với tổng số 132 DVC. Trong đó có 102 DVC cấp sở, 11 thủ tục cấp huyện, 19 thủ tục cấp xã. Việc triển khai các DVC theo nguyên tắc ưu tiên dịch vụ có số lượng giao dịch xã hội có nhu cầu lớn, như đất đai, y tế…

DVC được triển khai hiệu quả tại các phường

Theo đó, 7 DVC mức độ 3 (cấp phường), đã triển khai tại các quận, sẽ triển khai tới các xã, phường thuộc 18 huyện, thị xã còn lại. Đối với các sở, được chia làm 3 nhóm.

Nhóm 1 (thực hiện từ ngày 1/10 - 15/11/2016), tại các sở: Tài nguyên và Môi trường, có 16 thủ tục hành chính (TTHC), Du lịch (6 TTHC), Y tế (42 TTHC), tài chính (2 TTHC), Công thương (3 TTHC), Tư pháp (8 TTHC) và các thủ tục cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn thuộc các lĩnh vực tư pháp.

Nhóm 2 (thực hiện từ ngày 1/10 - 15/12/2016) triển khai DVC thuộc các sở: QH - KT (1 TTHC), Xây dựng (14 TTHC) và các thủ tục thuộc cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn còn lại...

Nhóm 3 (hoàn thành trước ngày 31/12/2016 hoặc sau khi có văn bản hướng dẫn), triển khai các DVC tại các sở: LĐTB&XH (1 TTHC), Xây dựng (6 TTHC, liên quan đến cấp chứng chỉ, hiện đang chưa có thông tư hướng dẫn), Sở Văn hóa và Thể thao (2 TTHC, hiện đang chờ quy hoạch quảng cáo). Với từng nhóm thủ tục, sẽ căn cứ tính cấp thiết, mức độ phức tạp của thủ tục để xác định lộ trình triển khai cụ thể, trong đó ưu tiên lĩnh vực TNMT, Y tế…

Theo Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú, để thực hiện tốt công việc trên, các sở, ngành, quận, huyện trên cơ sở được phân công, rà soát danh mục, xây dựng quy trình, biểu mẫu thực hiện DVC, đồng thời, mỗi đơn vị phân công một đồng chí lãnh đạo, chịu trách nhiệm toàn diện triển khai các DVC trực tuyến mức 3 và mức 4 tại đơn vị và cử một cán bộ đầu mối để phối hợp với các đơn vị triển khai danh sách cán bộ thực hiện gửi về Sở TT&TT trước ngày 15/9/2016.

Trần Vũ