Ưu tiên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực trong Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã được đào tạo cơ bản có chuyên môn phù hợp với thực tế hoạt động trong sản xuất kinh doanh, lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao, nhiều công nhân trực tiếp đã chủ động tự học theo các khóa học nâng cao có trình độ đại học.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/uu-tien-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-62248.htm