USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2016/17

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2016 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 1.030,53 triệu tấn.

USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2016/17 - Ảnh 1

Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 11/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

209,4

1030,53

134,09

624,85

1021,74

144,23

218,19

Mỹ

44,14

386,75

1,27

143,52

314,59

56,52

61,05

Các nước

còn lại

165,26

643,78

132,82

481,34

707,14

87,71

157,14

Nước XK chủ yếu

7,74

133

1,11

61,4

79,8

52

10,05

Argentina

1,05

36,5

0,01

6,8

10,5

25

2,06

Brazil

5,34

83,5

0,6

49

58

25,5

5,94

Nam Phi

1,35

13

0,5

5,6

11,3

1,5

2,05

Nước NK chủ yếu

22,64

118,64

78,65

145,9

197,33

3,44

19,16

Ai Cập

2,14

6

8,75

12,65

15,05

0,01

1,83

EU-27

6,84

60,28

13,5

55,8

73,8

1,7

5,12

Nhật Bản

1,35

0

15

11,5

15,1

0

1,25

Mexico

5,82

24,5

13,8

20,6

37,5

0,8

5,82

Đông Nam Á

4,01

27,71

13,6

33,65

41,65

0,93

2,74

Hàn Quốc

1,94

0,08

9,8

7,6

9,9

0

1,91

Nước khác

Canada

1,49

12,5

1,5

7,8

13,3

0,7

1,49

Trung Quốc

110,77

216

3

159

226

0,02

103,75

FSU-12

1,63

45,56

0,42

19,09

21,87

23,1

2,65

Ukraine

0,68

27

0,05

6,9

8,3

18

1,43

Nguồn: VITIC/USDA