USDA: Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới niên vụ 2015/16

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 4/2016 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2015/16 sẽ đạt 52,1 triệu tấn.

USDA: Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới niên vụ 2015/16 - Ảnh 1

Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2015/16 trong tháng 4/2016.

Đvt: triệu tấn

2015/16 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ

Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu

Thế giới 3,69 52,1 11,35 51,2 12,2 3,74

Mỹ 0,84 9,86 0,14 8,89 0,95 0,99

Các nước còn lại 2,85 42,24 11,21 42,31 11,24 2,74

Nước XK chủ yếu 0,96 19,04 0,27 10,88 8,52 0,88

Argentina 0,35 8,74 0,01 2,56 6,13 0,41

Brazil 0,37 7,68 0,01 6,37 1,39 0,31

EU-27 0,24 2,62 0,25 1,95 1 0,16

Nước NK chủ yếu 1,18 16,22 6,18 22,26 0,19 1,13

Trung Quốc 0,78 14,66 0,82 15,45 0,11 0,69

Ấn Độ 0,27 1,09 3,7 4,75 0 0,3

Bắc Phi 0,13 0,47 1,66 2,06 0,08 0,13