UNICEF hỗ trợ trẻ khuyết tật Đà Nẵng

    Báo VTC News
    Gốc

    Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ Đà Nẵng triển khai dự án "Hướng đến không phân biệt đối xử và hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật Việt Nam”, tổng kinh phí hơn 412.000 USD.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234327/Default.aspx