Ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ xử lý môi trường

QĐND - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã chỉ đạo các cơ quan, viện nghiên cứu trực thuộc tiến hành đánh giá, nghiệm thu các đề tài đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường. Theo đó, các đơn vị xây dựng phương án, bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở ưu tiên các giải pháp công nghệ mới có tính khả thi, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường của quân đội, trong hoạt động sản xuất quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Các giải pháp công nghệ do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự triển khai thực hiện trong thời gian qua đã được nghiệm thu, ứng dụng tạo hiệu quả cao. Điển hình là giải pháp công nghệ tổng hợp bao gồm hóa học, hóa-lý, sinh học... để xử lý nước thải nhiễm các loại thuốc nổ; xử lý nước thải, khí thải các dây chuyền mạ, xử lý bề mặt vũ khí, sản xuất đạn; xử lý chất thải rắn nhiễm thuốc nổ. Viện ứng dụng thành công các giải pháp công nghệ xử lý nước thải nhiễm một số loại thuốc nổ mới bằng phương pháp điện hóa; công nghệ xử lý, làm sạch đất và nước bị nhiễm thuốc phóng, thuốc nổ bằng thực vật bậc cao và chế phẩm vi sinh. Riêng giải pháp xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ bằng các loại thực vật thủy sinh họ cói đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Lĩnh vực công nghệ mới xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội từ các nguồn nước khác nhau luôn được Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chú trọng. 5 năm gần đây, nhiều giải pháp công nghệ xử lý nước ngầm, nước mặt thành nước sạch sinh hoạt do Viện nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi trong toàn quân. Đi đôi với xử lý nước, Viện đã nghiên cứu các phương tiện, dụng cụ chứa nước, các thiết bị khử độc tố a-sen, khử trùng cho nước nhằm bảo đảm nước sinh hoạt đáp ứng yêu cầu huấn luyện, cơ động dã ngoại của bộ đội, hoặc cho các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, Viện đang triển khai nghiên cứu giải pháp công nghệ sinh học, sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải sinh hoạt ở điều kiện biển, đảo; kết quả ban đầu thu được là khả quan, đang được đánh giá để áp dụng. Thành Đông