Ứng dụng mã số mã vạch: Thuận lợi cho cả người dân và doanh nghiệp

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế, việc tạo lập một hệ thống mã số, mã vạch đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Hơn thế, thiết lập một mạng lưới mã số, mã vạch chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ là yếu tố góp phần thúc đẩy nhanh chóng việc hội nhập thương mại toàn cầu