Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao

Dầm Super-T được đánh giá là dầm giản đơn bê tông dự ứng lực (DƯL) có khẩu độ vượt nhịp lớn nhất và kinh tế nhất cho đến thời điểm hiện nay [1].

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 1

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 2

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 3

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 4

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 5

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 6

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 7

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 8

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 9

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 10

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 11

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 12

Ứng dụng dầm u dự ứng lực căng trước trong xây dựng công trình cầu, một giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao - Ảnh 13